Iné

OZNAM

Začiatok šk. r. 2020/21 sa uskutoční 02.09.2020 o 9.00 hod. v triedach SPŠ Svidník.

Vstup do budovy školy je povolený len s rúškom a po použití dezinfekcií rúk.


Podrobnejšie informácie nájtete ma stránkach Ministerstva školstva SR

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník, prijme do pracovného pomeru:
učiteľa pre odborné výtvarné predmety

Pracovné podmienky:
pracovný pomer na dobu určitú - od 1.9.2020 do 31.8. 2021. Pracovný úväzok 22 hod./t.

Požadovaná kvalifikácia
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ

Bližšie info o pracovnom miesteHarmonogram prijímacích skúšok na SŠ

Nové pokyny Ministerstva školstva ohľadom prijímacích skúšok na SŠUsmernenie MŠVVaŠ SR pre žiakov a zamestnancov školy

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania .

Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Termín konania ústnej časti internej maturitnej skúšky sa presúva na obdobie najneskôr do 30. júna 2020.

Usmernenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach https://www.minedu.sk/...

Vzdelávanie žiakov SPŠ Svidník bude v dňoch od 16. 3. až do odvolania prebiehať formou dištančného vzdelávania a samoštúdiom, prostredníctvom aplikácie Edupage resp. mailovej komunikácie s učiteľmi. Prostredníctvom aplikácie Edupage alebo elektronickou cestou (mailom a pod.) budú naši žiaci priebežne dostávať učebné materiály, zadania, úlohy a termíny na ich elektronické odovzdanie. Budova školy je od 16. marca 2020 až do odvolania zatvorená, v prípade potreby kontaktujte sekretariát školy v čase od 8.00 – 12.00 hod. telefonicky (tel. 054/ 788 1810, 0915964250).

Žiadame žiakov, aby k celkovej mimoriadnej situácii pristupovali zodpovedne.

Sledujte, prosím, priebežne informácie na webovej stránke školy (www.spssvidnik.sk) a Edupage (www.spssvidnik.edupage.org).

Mgr. Pavel Olejár riaditeľ školy

Stredná priemyselná škola vo Svidníku 30.3.2020

© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika