Grafický dizajn / Propagačná grafika

Kód a názov študijného odboru: 8261 M propagačná grafika
Názov školského vzdelávacieho programu: Propagačná tvorba
Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu: 82 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
Forma a typ štúdia: denné, štvorročné štúdium
Ilustračné foto Ilustračné foto

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor propagačná grafika rozvíja samostatné výtvarné myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzovanie nových, netradičných myšlienok a metód pri navrhovaní a výtvarnej realizácii grafickej problematiky v oblasti grafického dizajnu, reklamy, úžitkovej grafiky a výtvarnej úžitkovej tvorby a vizuálnej komunikácie.

Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu v priestore výtvarnej propagácie.

Podmienkou na prijatie je úspešne vykonaná talentová skúška a odborno-orientačný test z výtvarnej výchovy.

Profil absolventa:

 • ovláda základné znalostí zo všeobecnovzdelávacích predmetov, 2 cudzích jazykov
 • ovláda dejiny umenia a výtvarného umenia
 • ovláda prácu s farbou, vzťah dekóru a objemu
 • ovláda tradičné techniky umeleckej grafiky
 • ovláda tvorbu grafického dizajnu
 • má prehľad o základoch fotografovania a zručnosti v oblasti tvorby fotografie a jej využití pri prezentáciách svojej tvorby alebo výroby
 • využíva a aplikuje teoretické vedomosti v praktickej tvorbe
 • vie pracovať s počítačom, ovláda príslušné grafické programy a pomocou nich realizuje výtvarné zámery
 • vie písať, kresliť a konštruovať písmo, výtvarne riešiť texty a písomné časti iných výtvarných celkov
 • vie vytvárať plagáty, inzeráty, informačné tabule, reklamné predmety, firemné logá, piktogramy a pod.
 • ovláda prvky organizačnej a riadiacej práce

Uplatnenie absolventa:

 • grafik pre činnosť v oblasti reklamy, grafického dizajnu najmä v reklamných agentúrach, redakciách a nakladateľstvách
 • v propagačných oddeleniach podnikov a inštitúcií
 • v oblasti úžitkovej grafiky
 • v marketingových agentúrach

Ďalšie možnosti štúdia:

 • pomaturitné vyššie odborné štúdium
 • vysoké školy umeleckého, humanitného a technického zamerania

Učebný plán:

Školský vzdelávací program:

Súvisiace fotogalérie:

Ilustračné fotografie:

Výstavy:

© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika