Grafický a priestorový dizajn - nový odbor !!!

Kód a názov študijného odboru: 8221 M 11 garfický a priestorový dizajn
Názov školského vzdelávacieho programu: Propagačná tvorba
Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu: 82 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
Forma a typ štúdia: denné, štvorročné štúdium

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor grafický a priestorový dizajn je zameraný na osvojenie poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, výtvarného jazyka, príslušných technológií, technického kreslenia. Študent si počas štúdia zvyšuje svoju úroveň v ovládaní PC príslušných programov, počítačovej 2D a 3D grafiky. Štúdium utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti grafického dizajnu a počítačovej tvorby.

Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu v priestore výtvarnej propagácie.

Podmienkou na prijatie je úspešne vykonaná talentová skúška a odborno-orientačný test z výtvarnej výchovy.

Profil absolventa:

 • ovláda základné znalostí zo všeobecnovzdelávacích predmetov, z 2 cudzích jazykov
 • pozná základy historických, výtvarných a estetických zákonitostí vo vývoji ľudskej spoločnosti a výtvarnej kultúry
 • ovláda prácu s farbou, vzťah dekóru a objemu
 • ovláda základy zobrazovania, kreslenia technických výkresov
 • pozná základy použitia a uplatnenia písma, jeho kreslenie a konštruovanie
 • ovláda základy anatómie, proporcií, zobrazovania ľudského tela
 • pozná vlastnosti materiálov používaných v grafickom a priestorovom dizajne, technologické postupy
 • má prehľad o základoch fotografovania a zručnosti v oblasti tvorby fotografie a jej využití pri prezentáciách svojej tvorby alebo výroby
 • ovláda počítačové programy s ovládaním zalamovacích programov a technickej prípravy zákazky pre finálnu výrobu
 • pozná estetické a psychologické zákony propagačných prostriedkov
 • vie riešiť výtvarný priestor
 • využíva a aplikuje teoretické vedomosti v praktickej tvorbe
 • ovláda prvky organizačnej a riadiacej práce

Uplatnenie absolventa:

 • v mediálnej vizuálnej komunikácii
 • v tíme v grafických štúdiách
 • v reklamných agentúrach
 • vo fotografických médiách
 • v knižnej a propagačnej produkcii
 • v ateliéri a štúdiách priemyselného dizajnu
 • vo výtvarných aranžérskych a propagačných dielňach
 • ako samostatný tvorivý pracovník v oblasti reklamy

Ďalšie možnosti štúdia:

 • vysoké školy umeleckého, humanitného a technického zamerania

Zoznam predmetov v odbore

Odborné predmety

 • technické kreslenie
 • písmo
 • základy fotografovania
 • technológia
 • figurálne kreslenie
 • navrhovanie
 • praktické cvičenia
 • priestorová tvorba
 • počítačová grafika
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika