Technické a informatické služby

Kód a názov študijného odboru: 3917 6 10 technické a informatické služby v odevníctve
Názov školského vzdelávacieho programu: Technické a informačné služby
Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu: 39 špeciálne technické odbory
Forma a typ štúdia: denné, štvorročné štúdium

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor technické a informatické služby – odevníctvo pripravuje absolventa so širokým všeobecno-vzdelávacím základom a s odbornými teoretickými vedomosťami a s praktickou spôsobilosťou tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú, cieľavedomú, samostatnú technickú a ekonomickú činnosť vo výrobných procesoch, v technickej príprave výroby, v materiálovom hospodárstve, pri administratívnych činnostiach, v personalistike, pri investičnom rozvoji a to v priemyselných odvetviach národného hospodárstva.

Profil absolventa:

 • ovláda základné znalostí zo všeobecnovzdelávacích predmetov, 2 cudzích jazykov
 • využíva všetku dostupnú kancelársku techniku
 • používa osobný počítač
 • ovláda písanie na stroji desaťprstovou hmatovou metódou
 • vyhotovuje obchodnú korešpondenciu – obchodné listy
 • ovláda zásady účtovania v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva v účtovných počítačových programoch
 • vyhotovuje účtovné a daňové doklady
 • vykonáva administratívne práce podniku
 • ovláda počítačové CAD systémy v odevníctve
 • samostatne pripravuje základné strihy
 • ovláda základné technologické postupy

Uplatnenie absolventa:

 • samostatný administratívny pracovník
 • pracovník v obchodných službách
 • súkromný podnikateľ v odevníctve, účtovníctve a iných oblastiach
 • daňový a ekonomický poradca
 • prekladateľ odbornej odevnej a ekonomickej literatúry

Ďalšie možnosti štúdia:

 • vysoké školy umeleckého, humanitného a technického zamerania

Učebný plán:

Ilustračné fotografie:

© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika