Prijímacie skúšky

2.kolo prijímacieho konania

UCHÁDZAČI O ŠTÚDIUM

Ponúkame štúdium pre žiakov, ktorí sa ešte nerozhodli kam do školy a aj pre žiakov, ktorí neboli úspešní na iných školách. U nás máte jedinečnú možnosť rozvíjať svoj talent v týchto študijných odboroch s umeleckým zameraním:
  • 8298 M odevný dizajn
  • 8283 M reklamná tvorba
  • 8261 M propagačná grafika

Druhé kolo talentových skúšok sa bude konať v zmysle platnej legislatívy

dňa 18. júna 2019 (utorok)

v budove SPŠ vo Svidníku

podľa organizačného zabezpečenia talentových skúšok.

Prihlášky na štúdium je potrebné zasielať na adresu: SPŠ, Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník alebo doručiť osobne.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať:
  • telefonicky na tel. č.: 054 / 7881810, 0915 964250
  • e-mailom na adresu: skola@spssvidnik.sk

Žiaci, ktorí boli neúspešní v 1. kole prijímacích skúšok, sa môžu od štvrtka 30.5.2019 informovať na tel. č. 0915 964 250 o voľných miestach v študijných odboroch, ktoré budú ponúknuté v 2. kole prijímacích skúšok.

KRITÉRIA PRE TALENTOVÉ SKÚŠKY na umelecké odbory - 2. kolo

SPŠ vo Svidníku prijme do prvého ročníka 31 žiakov


Stredná priemyselná škola vo Svidníku na základe zverejnených informácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré v súlade s § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. MŠVVaŠ SR zverejnilo informáciu o úprave počtu žiakov prijímaných do prvého ročníka dennej formy štúdia pre školský rok 2019/2020, informuje žiakov deviatych ročníkov základných škôl a ich rodičov o možnostiach štúdia na SPŠ vo Svidníku.

Pre žiakov deviatych ročníkov a ich rodičov dávame do pozornosti nasledovnú informáciu.

Škola ponúka v školskom roku 2019/2020 možnosť štúdia v troch umeleckých študijných odboroch dennej formy štúdia a to nasledovne:


  • študijný odbor 8298 M odevný dizajn - 9 žiakov
  • študijný odbor 8283 M reklamná tvorba - 9 žiakov
  • študijný odbor 8261 M propagačná grafika - 13 žiakov

Pre všetky študijné odbory boli pedagogickou radou schválené a radou školy odsúhlasené kritéria prijímania žiakov, ktorých súčasťou sú talentové skúšky.

Termín talentových skúšok pre 2. kolo: 18. júna 2019 (utorok)Tešíme sa na všetkých, ktorých voľba pri výbere strednej školy padla na našu školu a tak naplnia motto školy: Naša škola môže byť aj vaša škola.

KRITÉRIA PRE TALENTOVÉ SKÚŠKY na umelecké odbory - 1. kolo

KRITÉRIA PRE TALENTOVÉ SKÚŠKY na umelecké odbory - 2. kolo

 

Bližšie informácie:

  • tel.: 054/ 7881 810, 054/ 7881 811
  • e-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika