Prijímacie skúšky

20.06.2017 - 2. kolo talentových prijímacích skúšok – počet voľných miest

Riaditeľ školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 66 ods. 7 po prerokovaní v pedagogickej rady dňa 15.05.2017 vyhlásil 2. kolo prijímacích skúšok, pretože sa nenaplnil počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1.ročníka v šk. roku 2017/2018.

Počet voľných miest v jednotlivých študijných odboroch je následovný:

 • 8298 M odevný dizajn - 3 miesta
 • 8261 M propagačná grafika - 3 miesta
 • 8283 M reklamná tvorba - 8 miesta

KRITÉRIA PRE TALENTOVÉ SKÚŠKY na umelecké odbory - 1. kolo

KRITÉRIA PRE TALENTOVÉ SKÚŠKY na umelecké odbory - 2. kolo - ( 20.06.2017 )

 • Prijímacie konanie: talentová skúška
 • Ďalšie kritériá prijatia: prospech uchádzača/-ky za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka ZŠ, úspešné výsledky vo výtvarných súťažiach
 • Termín prijímacieho konania: 20.06.2017
27.06.2017 - 1. kolo talentových prijímacích skúšok pre vyššie odborné štúdium (pomaturitné štúdium)


Študijné odbory ponúkané pre šk. rok 2017/2018:

 • 8293 Q grafika vizuálnych komunikácií
 • 8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov

Termíny prijímacích skúšok:

 • 1. termín - 27.06.2017, (utorok)
 • Prihlášku treba podať do 31.05.2017

Kritéria

 1. Uchádzači o vyššie uvedené študijné odbory budú prijatí na základe talentovej skúšky
 2. Cieľom talentovej skúšky je overenie špeciálnych schopností a zručností uchádzača pre štúdium v zvolenom študijnom odbore
 3. Pre talentovú skúšku budú platiť rovnaké kritéria ako pre prvé kolo
 4. Na talentové skúšky budú zaslané uchádzačom o štúdium pozvánky nejneskôr 5 dní pred termínom ich konania

 

Bližšie informácie:

 • tel.: 054/ 7881 810, 054/ 7881 811
 • e-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika