Všeobecné informácie

SPŠ vo Svidníku vo svojej takmer štyridsaťročnej histórii vždy patrila k vzdelávacím inštitúciám, ktoré významne ovplyvňovali a formovali dianie v oblasti stredného odborného školstva na celom Slovensku. Za roky svojej existencie vychovala tisíce absolventov – veľa prvotriednych odborníkov, mnoho významných manažérov, špecialistov i umelcov – dizajnérov a pod.

V súčasnosti škola vytvára nové podmienky na vzdelávanie v umeleckých a technických odboroch a buduje svoj nový imidž prostredníctvom vlastných Školských vzdelávacích programov. Svojimi vzdelávacími programami pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti odevníctva, odevného dizajnu, ekonomiky, propagačnej grafiky a propagačného výtvarníctva.

Budovanie kvality a dobrého mena školy je založené najmä na:

  • kvalite výučby a riadenia
  • úspešnosti absolventov
  • motivácii a spokojnosti študentov
  • ponúkanom školskom vzdelávacom programe a jeho dôslednom napĺňaní
  • dobrom materiálno – technickom zabezpečení

Naša škola ponúka záujemcom možnosti štúdia v týchto študijných odboroch:

ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ ŠTÚDIUM - ISCED 3A

Maturitné študijné odbory

Štvorročné denné štúdium je určené pre absolventov základných škôl. Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie, ukončuje sa maturitnou skúškou.

VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - ISCED 5B

Pomaturitné študijné odbory

Denné pomaturitné vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s úplným stredným všeobecným vzdelaním, alebo s úplným stredným odborným vzdelaním. Štúdium poskytuje vyššie odborné vzdelanie. Ukončuje sa absolventskou skúškou s právom používať titul DiS (Diplomovaný špecialista).

© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika