Kritéria pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka

Pre umelecké odbory pre šk. r. 2020/2021

 1. Pre prijímacie skúšky na umelecké študijné odbory 8610 M odevný dizajn, 8604 M grafický dizajn a 8633 M reklamná tvorba sa stanovuje talentová skúška, ktorú vykonajú všetci uchádzači.
  Cieľom talentovej skúšky je overenie špeciálnych schopností a zručností uchádzača pre štúdium v zvolenom študijnom odbore.

  Dátum podania prihlášky: 28.02.2020. (do 20.02.2020 riaditeľovi ZŠ)

  Dátum konania prijímacej skúšky: 24.apríl 2020

 2. Talentová skúška pre všetky uvedené umelecké odbory bude pozostávať z orientačno-odborného testu a troch praktických úloh z výtvarnej výchovy.
 3. Do 1. ročníka možno prijať:
 4. Pre prijatie uchádzačov v uvedených umeleckých študijných odboroch sa vypracuje poradie podľa väčšieho počtu získaných bodov za výtvarné súťaže a za umiestnenie v krajských, celoštátnych a medzinárodných kolách, z orientačno-odborného testu a úloh z výtvarnej výchovy.
 5. Bodovací systém bude následovný:
  • orientačno-odborný test
   Za každú správnu odpoveď jeden bod.

   Maximálny počet bodov 10

  • úloha č. 1 - realistická kresba -kresba podľa skutočností - vecná štúdia ceruzkou, uhlíkom podľa modelu (geometrické telesá, nádoby, predmety, prírodniny, drapérie) na formáte A3
   Počet bodov za prácu od jednej členky 0 až 7 bodov.

   Maximálny počet bodov (úloha č. 1) 7 x 3 = 21 bodov

  • úloha č. 2 - zameraná na št. odbor
   dizajnové riešenie produktu - návrh odevu, grafický návrh
   Počet bodov za prácu od jednej členky 0 až 7 bodov.

   Maximálny počet bodov (úloha č. 2) 7 x 3 = 21 bodov

  • za prospech v 8. ročníku na koncoročnom hodnotení a v 9. ročníku na polročnom hodnotení:
   priemerný prospech počet bodov
   1,00 - 1,50 10
   1,51 - 2,00 8
   2,01 - 2,50 6
   2,51 - 3,00 4
   3,01 - 3,50 2
   3,51 a viac 0
   Maximálny počet 10 bodov
  • Žiak môže získať spolu maximálne:
   - test - 10 bodov
   - úloha č. 1 - 21 bodov
   - úloha č. 2 - 21 bodov
   - prospech zo ZŠ - 10 bodov
   SPOLU 62 bodov
 6. Pre prípravu a priebeh skúšok budú 14 dní pred talentovou skúškou vypracované organizačné smernice.
 7. Vypracovanie a hodnotenie úloh bude anonymné.
 8. V prípade rovnakého celkového počtu bodov bude platiť tento postup:
  • uprednostnenie uchádzačov so zmenenou pracovnou schopnosťou potvrdenou príslušnou posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia;
  • uprednostnenie uchádzača, ktorý je víťazom výtvarnej súťaže na celoslovenskom alebo medzinárodnom kole;
  • väčší počet získaných bodov z výtvarnej talentovej skúšky.
 9. Riaditeľ školy zverejní uchádzačom v deň prijímacích skúšok, aký počet bodov získali po talentovej skúške na verejne prístupnom mieste vo vestibule školy. Zoznam bude vypracovaný podľa vopred pridelených číselných kódov, ktoré budú uvedené v pozvánke uchádzača.
 10. Riaditeľ školy do troch dní odo dňa konania prijímacích skúšok (PS) zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov PS. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov, s vopred prideleným číselným kódom, zoradených podľa celkového počtu bodov získaných na PS a informáciou, či uchádzač vykonal PS úspešne alebo neúspešne. Zároveň v danom termíne oboznámi o prijatí - neprijatí uchádzača aj zákonného zástupcu.
 11. S doručením rozhodnutia o prijatí na štúdium na strednú školu oznámi zákonnému zástupcovi aj termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium pre školský rok 2018/2019.
 12. Voči uchádzačom, ktorí sa nezúčastnia zápisu, začne riaditeľ školy správne konanie o zrušení rozhodnutia podľa osobitného predpisu o správnom konaní. Uvoľnené miesto ponúkne v poradí ďalšiemu uchádzačovi podľa výsledkov prijímacích skúšok.
 13. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného odboru potrebným minimálnym počtom žiakov, bude so súhlasom zákonného zástupcu urobený presun prijatých žiakov medzi odbormi v rámci školy.
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika